statut stowarzyszenia

wspomóż stowarzyszenie

STATUT

 

Stowarzyszenia działającego pod nazwą:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy.

  

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Siedzibą Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest Pszczyna.

 

§ 2

Stowarzyszenie może działać na terenie Województwa Śląskiego. Prowadzi działalność na rzecz określonej grupy społeczeństwa wyodrębnioną ze względu na szczególnie trudną  sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

 

§ 3

Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe jako wewnętrzne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia.

 

§ 4

Celami  statutowymi Stowarzyszenia są:

     1.    prowadzenie rehabilitacji słuchu i mowy dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży

w wieku szkolnym;

 1. prowadzenie rehabilitacji osób niesłyszących, z wadami słuchu i wymowy w kierunku przystosowania ich do życia społecznego i zawodowego;
 1. organizowanie wśród osób niesłyszących, z wadami słuchu i wymowy własnych form organizacyjnych, sportu wypoczynkowego oraz różnych form kultury i turystyki;
 2. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów;
 3. kulturalna;
 4. kultura fizyczna i sport;
 5. ochrona środowiska;
 6. dobroczynności;
 7. ochrony zdrowia;
 8. pomoc społeczna;
 9. rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów;
 10. kult religijny.

 

§ 5

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:

 1. prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych  dla dzieci i młodzieży;
 2. organizację dokształcania i doskonalenie w formie kursów oraz imprez, zawody sportowe, wystawy i inne formy zajęć w zakresie swojej działalności;
 3. publikację czasopism, biuletynów i inne publikacje dotyczące celów Stowarzyszenia;
 4. wszelką formą wypoczynku, w tym m.in. turnusy rehabilitacyjne, kolonie, zimowska i obozy
 1. działalność edukacyjną, w tym w szczególności szkolenia, konferencje, warsztaty i seminaria;
 2. działania kulturalne;
 3. współpracą z innymi podmiotami, w tym w szczególności administracją publiczną, jednostkami samorządu terytorialnego, służbą  zdrowia i organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi;
 4. organizowanie wszelkiego rodzaju imprez;
 5. wsparcie rzeczowe, usługowe i finansowe dla beneficjentów;
 6. dziania informacyjne.
 7. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 8. działalność wydawniczą,
 9. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 10. działalność obiektów kulturalnych,
 11. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 12. działalność organizatorów turystyki,
 13. działalność związana z organizacją targów,wystaw i kongresów,
 14. opieka nad dziećmi.

 

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia

 

 1. Członkowie dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających.
 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być rodzice, krewni i opiekunowie osób z wadami słuchu i z wadami wymowy.
 3. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat, po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia decyzji o przyjęciu w poczet członków.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele Stowarzyszenia i pomaga w ich realizacji.
 5. Tytuł członka wspierającego przyznaje Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej.

     6.  Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków, gdy nie spełnia on wymogów statutu lub ustawy o stowarzyszeniach.

 

 

§ 7

 Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć we wszystkich procesach prowadzonych przez Stowarzyszenie.

 

 

§ 8

Obowiązki członków:

 1. Przestrzeganie przepisów prawa i postanowień statutu, regulaminów, uchwał oraz czynne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia.
 2. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 3. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

 

§ 9

Władze Stowarzyszenia

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

 

 

§ 10

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się          w głosowaniu tajnym.
 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce tych którzy ustąpili w czasie kadencji do 1/3 liczby członków danej władzy z wyboru.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą.

 

 

§ 11

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Wybór Zarządu Komisji Rewizyjnej.
 2. Przyjęcie sprawozdań Zarządu Komisji Rewizyjnej.
 3. Wytyczenie kierunków i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 4. Uchwalenia wysokości składek członkowskich.
 5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 6. Dokonywanie zmian Statutu.

 

 

§ 12

 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów:

a. w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków,

b. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane z inicjatywy Zarządu                 na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie          nie później niż trzy miesiące od daty wpłynięcia wniosku.
 3. Na wniosek Zarządu mogą być rozpatrywane inne wcześniej zgłoszone sprawy.

 

 

§ 13

 1. Zarząd składa się z 3-5 osób.
 2. W skład Zarządu wchodzą:

a. prezes

b. wiceprezes

c. skarbnik.

 1. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazania prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
 2. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w miarę potrzeby nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 3. Do zakresu działania Zarządu  Stowarzyszenia należy:

a. realizacja celów Stowarzyszenia, oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

b. ustalanie budżetu,

c. uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,

d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

e. prowadzenie dokumentacji członków,

f. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

 

 

§ 14

 1. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli Stowarzyszenia odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającego mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru .
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
 3. Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:

a. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. występowanie do Zarządu z wnioskami,

c. występowanie na Walnym Zgromadzeniu ze sprawozdaniem i wnioskami o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi                       w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane                z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyżej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym                  w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu opracowanego przez siebie                i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 15

Majątek Stowarzyszenia

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią w szczególności:

a. składki członkowskie;

b. darowizny, zapisy i spadki;

c. dotacji, subwencji i grantów

d. przychodów z działalności odpłatnej

e. 1%, zbiórek publicznych

 

 

 1. Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,                                                                                                                                                      

b. przekazywania ich majątku  na rzecz ich członków, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku  na rzecz ich członków, członków organów lub

   pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą  członkowie

   organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,            

   na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub o cenach wyższych     

   niż rynkowe.

 

§ 16

Do ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw

i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu w tym prezesa, wiceprezesa lub skarbnika.

 

§ 17

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu, nazwy i rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenia Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przekazaniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.
 3. Realizując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Komisja Likwidacyjna powiadamia Sąd Okręgowy w Katowicach o likwidacji Stowarzyszenia.

 

 

subskrybuj nasz kanał:
są z nami: